Aquest web es una demostració de Gobierto, un programari de transparència i participació.
Més informació a gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 2.422.076.055 € 761 € 51,46 %
Impostos indirectes 137.594.486 € 43 € 2,92 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 584.316.286 € 184 € 12,41 %
Transferències corrents 1.470.018.362 € 462 € 31,23 %
Ingressos patrimonials 89.290.714 € 28 € 1,90 %
Alienació d'inversions reals 3.500.000 € 1 € 0,07 %
Transferències de capital 20.000 € 0 € 0,00 %
Total 4.706.815.903 € 1.460,23 €